مشخصات کادر اداری

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته
خانم اسیه تفویضی مدیر کارشناسی ارشد ادبیات
خانم فاطمه صادقی گلستانه معاون اموزشی کارشناسی امور تربیتی
خانم نرجس مسعودی خوی معاون آموزشی کارشناسی امورتربیتی
خانم آسیه صابری معاون اجرایی کارشناسی بهداشت
خانم مریم السادات حسینی معاون پرورشی کارشناسی ارشد شیمی
خانم فاطمه احتشامی مربی پرورشی
کارشناسی علوم تربیتی
خانم محبوبه غفوری مربی بهداشت
کارشناسی حرفه و فنمشخصات کادر آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته
خانم نرگس حکاک زاده اموزگار کلاس اول فوق دیپلم ادبیات
خانم فاطمه دیدار اموزگار کلاس اول کارشناسی الهیات
خانم محدثه رمضانی آموزگار کلاس اول _مدیر سایت کارشناسی مهندسی نرم افزار
خانم زینب شیرین کار اموزگار کلاس دوم کارشناسی مشاوره
خانم آمنه قادری اموزگار کلاس دوم کارشناسی ادبیات فارسی
خانم نجمه کوچکی اموزگار کلاس سوم کارشناسی ارشد روان شناسی
خانم فاطمه خامه چی اموزگار کلاس سوم کارشناسی علوم تربیتی
خانم مهنوش کیانی اموزگارکلاس چهارم کارشناسی علوم تربیتی
خانم راضیه تحقیقی اموزگار کلاس چهارم کارشناسی الهیات
خانم محبوبه تصدیقی اموزگار کلاس پنجم کارشناسی کامپیوتر
خانم فروزان بهرامی آموزگار کلاس ششم کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
خانم زینب منصوری آموزگار کلاس ششم کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
خانم محبوبه اشراقی آموزگار کلاس ششم کارشناسی علوم تربیتی
خانم عادله بدخشان معلم تربیت بدنی کارشناسی تربیت بدنی


 
Web hosting by Somee.com