اعضای انجمن اولیا و مربیان

نام و نام خانوادگي شغل تحصيلات
آقای علیرضا تحقیقی فرهنگی- رييس انجمن کارشناسي
خانم دکتر ندا میرباقر هیئت علمی دانشگاه دکترا
آقای مجتبی خدایار کارمند بانک کارشناسي
آقای جاودانه کارمند کارشناسي ارشد
آقاي دکتر میثم یوسفی مدیر مرکز خدمات علمیه دکترا
آقای محسن اسماعیلی کارمند کارشناسي
آقای محمد علی بهمنی کارمند کارشناسی ارشد
آقای حسین عصار کارمند کارشناسی ارشد
آقای علی حیدری کارمند کارشناسی ارشد
آقای محمدرضا جساس کارمند کارشناسی ارشد
آقای جواد عصار فرهنگی کارشناسی ارشد


 
Web hosting by Somee.com