اعضای هیات امنای مدرسه

نام و نام خانوادگي سمت مدرک تحصیلی رشته ی تحصیلی
سرکار خانم آسیه تفویضی مدیریت آموزشگاه کارشناسی ارشد ادبیات
سرکار خانم فاطمه صادقی گلستانه معاونت آموزشی آموزشگاه کارشناسی امورتربیتی
سرکار خانم نرجس مسعودی خوی معاونت آموزشی آموزشگاه کارشناسی امورتربیتی
سرکار خانم مریم السادات حسینی معاونت پرورشی آموزشگاه کارشناسی ارشد شیمی آلی
جناب آقای میثم یوسفی رئیس انجمن اولیا کارشناسی ارشد حوزوی
سرکار خانم دکتر ندا میر باقر اولیای دانش آموز دکترا پزشکی
سرکار خانم زهرا ساداتی نژاد صاحب نظر آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت
جناب آقای منصور فرجی صاحب نظر آموزشی دکترا الهیات
جناب آقای حاج اصغر پیله وریان خیّر/نماینده ی خیّر کارشناسی ارشد علوم تربیتی
جناب آقای مجتبی خدایار شورایار /معتمد محل کارشناسی ارشد حسابداری
جناب آقای محسن اسماعیلی مدیر موسسه ی تولیدی کارشناسی حسابداری


 
Web hosting by Somee.com