بازدید و آشنایی دانش آموزان از مرکز رشد دانشگاه کاشان در تاریخ 95/5/19
در این برنامه دانش آموزان از کارگاه های هسته گروه نرم افزاری دات، هسته کیمیا گستران کاشان، هسته فهیبا زیست فناور، شرکت گیتی الکترونیک مبتکر ایرانیان، هسته اسپاد و هسته صفر و یک سیستم بازدید کردند.
 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com